Home

Introductie

Inloggen voor deelnemers

De afdeling Deeltijdbehandeling Algemene Psychiatrie van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG heeft een deeltijdprogramma ontwikkeld dat speciaal gericht is op jong volwassenen die sociaal maatschappelijk helemaal zijn vastgelopen.

Gezien de levensfase waarin deze jonge mensen zich bevinden is het van groot belang deze stagnatie zo snel mogelijk te doorbreken zodat zij het leven weer kunnen oppakken op een wijze die sociaal maatschappelijk adequaat is. Dat stelt hen dan weer in staat te werken aan een toekomst met perspectief, waarin ze gebruik maken van hun talenten. Bij een succesvolle behandeling betekent dat niet alleen winst voor betrokkene, maar ook voor de samenleving.

Het programma moet er daarom toe leiden dat deze mensen op allerlei gebieden beter kunnen gaan functioneren en leren hun eigen sterke kanten naar eigen tevredenheid te gaan benutten. Naast of juist mede door psychische obstakels welke veelal ten grondslag liggen aan hun huidige disfunctioneren hebben zij zich een levenswijze eigen gemaakt die zich kenmerkt door een grote mate van passiviteit en een dag/nacht ritme wat niet aansluit bij de meest gangbare sociale activiteiten. Indien patiënten deze moeizame situatie willen verlaten is er echter perspectief: groep-C

Uitgangspunt van dit programma is dat het vooral snel tot resultaat moet kunnen leiden. Daarom is gekozen voor een robuuste aanpak, vooral oplossingsgericht en activerend. Meerdere therapeutische technieken worden nagenoeg gelijktijdig aangeboden zodat deze elkaar kunnen versterken. Daarbij is het van belang niet zozeer te analyseren hoe men in deze weinig hoopvolle situatie is terecht gekomen, maar uitsluitend van belang om er zo snel mogelijk uit te geraken.

Doelgroep

Jonge mensen (18-25 jaar, soms tot 30 jaar), die in sociaal maatschappelijk opzicht volledig gestagneerd zijn. De middelbare schoolleeftijd zijn ze doorgaans redelijk of goed doorgekomen (mogelijk mede door de duidelijke structuur en het wonen in het ouderlijk huis), maar bij het zetten van de eerste schreden naar meer zelfstandigheid is het fout gegaan. In deze groep zitten mensen met diverse psychische of psychiatrische klachten en/of aandoeningen. Diagnostisch gezien zijn ze niet altijd goed te classificeren, maar ze hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze volledig zijn vastgelopen. Dit uit zich in soms meerdere aangevangen, maar mislukte studies, het niet kunnen vasthouden van een werkkring of relaties, toenemend sociaal isolement en soms voorliefde voor middelengebruik (zonder dat er direct sprake is van duidelijk verslavingsproblematiek) of excessief computergebruik. Veel van deze mensen hebben zich ook in financieel opzicht in de problemen gewerkt. Zij brengen de dagen doorgaans vrij passief door met een fors verstoord dag/nacht ritme.

Doel

Het is van belang deze perspectiefloze toestand te doorbreken, de stagnatie op te heffen en deze jongeren, vooral in deze levensfase, die zo bepalend kan zijn voor hun verdere leven, te activeren, ze weer geloof laten krijgen in eigen kunnen en een en ander meteen onder begeleiding te laten praktiseren. Uitgaande van het idee dat een eenmaal meegemaakt succes een goede voorspeller is voor volgende gelijksoortige acties zullen deze patiënten krachtdadig hun situatie in de gewenste richting moeten aanpakken.

Kaders

  • Een zeer intensief en vooral doelgericht, activerend en oplossingsgericht programma
  • Gesloten groep van 8 mensen
  • Gelimiteerde behandelduur (12 weken)
  • Intensief gebruik van E-Health mogelijkheden
  • Op twee dagen per week contact met kliniek
  • Zeven dagen per week bezig met E-Health ondersteuning
  • minimaal 2, maximaal 3 dagen per week blended care contact met gedragstherapeutisch werkende-verpleegkundige/trajectbegeleider

Veel mensen uit deze doelgroep klagen over een beperkte aandachtsspanne of concentratie problemen en hebben een verstoord dag/nachtritme. Ze zullen dan ook een Cogmed training (zo veel mogelijk E-health ondersteund) om het werkgeheugen te activeren en een sociaal ritme therapie (eveneens fors E-health ondersteund) krijgen aangeboden..

Via blended care wordt de patiënt individueel begeleid en worden zijn/haar individuele doelen nagestreefd, begeleid en bereikt.

Naast allerlei digitale registratie mogelijkheden, digitale signalering en feedback kan in sommige gevallen ook, afhankelijk van de individuele doelstelling, een face-to-face contact op afstand nodig zijn.

Voordeel van de E-health ondersteuning is dat het het leven buiten de contactmogelijkheden in de kliniek kan sturen of beïnvloeden, en dat daardoor meteen meer oplossingsgericht en krachtdadig naar een goed resultaat kan worden gestreefd. Door de flexibiliteit in het afspreken van de contactmomenten via blended care, zal het volgen van de behandeling en de start van de sociaal maatschappelijke re-integratie minder vaak met elkaar interfereren qua tijd.

Verwijzing

Om aan dit programma meet e kunnen doen is een verwijzing van de huisarts nodig. Als en andere hulpverlener zoals een psycholoog of psychiater denkt dat deelname nuttig kan zijn kunnen zij de huisarts adviseren of vragen om hun cliënt/patiënt te verwijzen. Verwijzing kan via de gebruikelijke wijze naar de Balie van het UCP, onder de specifieke vermelding dat dit om een verwijzing voor groep-C gaat.

Vervolgens zal een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek volgen